ویدئوهای آموزشی کارگاه نوآروی و کارآفرینی هنرستان

فصل 3
  • ویدیو آموزش پودمان 3 کارگاه نوآوری و کارآفرینی یازدهم

  • ویدیو آموزشی پودمان 3 کارگاه نوآوری و کارآفرینی یازدهم

فصل 4
  • ویدیو آموزش پودمان 4 کارگاه نو آوری وکارآفرینی یازدهم

  • ویدیو آموزش پودمان 4 کارگاه کارآفرینی و نوآوری هنرستان

فصل 5
  • ویدیو آموزش پودمان 5 کارگاه کارآفرینی و نوآوری بخش 3