ویدئوهای آموزشی تاریخ یازدهم انسانی

فصل 12
  • ویدیو آموزشی درس12 تاریخ یازدهم انسانی

فصل 13
  • ویدیو آموزش درس13 تاریخ یازدهم انسانی

  • ویدیو آموزشی درس 13 تاریخ یازدهم بخش 2

فصل 14
  • ویدیو آموزش درس 14 تاریخ یازدهم انسانی

فصل 15
  • ویدیو آموزش درس 15 تاریخ یازدهم انسانی

  • ویدیو آموزش درس 15 تاریخ یازدهم انسانی

فصل 16
  • ویدیو آموزش درس 16 تاریخ یازدهم انسانی

  • ویدیو آموزش درس 16 تاریخ یازدهم انسانی بخش 2