ویدئوهای آموزشی زبان یازدهم

فصل 1
 • ویدیو آموزش تلفظ درس اول زبان انگلیسی دهم بخش اول

 • ویدیو آموزش تلفظ درس اول زبان انگلیسی دهم بخش دوم

 • فیلم آموزش گرامر درس اول زبان یازدهم

 • ویدیو آموزش و تست درس اول زبان یازدهم

فصل 2
 • ویدیو آموزشی درس2 زبان انگلیسی یازدهم conversation

 • ویدیو آموزش گرامر درس2 زبان انگلیسی یازدهم

 • تدریس کنکوری درس2 زبان انگلیسی یازدهم

فصل 3
 • ویدیو Conversation درس3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو آموزشی reading درس 3 زبان یازدهم

 • ویدیو آموزشی گرامر درس3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو تدریس کنکوری درس3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو آموزش لغات درس3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو آموزش مکالمه درس3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو آموزش لغات درس3 زبان دوازدهم بخش2

 • ویدیو آموزش ریدینگ درس3 زبان یازدهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو آموزش بخش آخر ریدینگ درس3 زبان یازدهم

 • ویدیو آموزش رایتینگ درس 3 زبان یازدهم

 • ویدیو آموزش listening درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو آموزش SPEAKING درس 3 زبان یازدهم

 • ویدیو جمع بندی درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

 • ویدیو جمع بندی درس 3 زبان یازدهم بخش 2