ویدئوهای آموزشی شیمی یازدهم

فصل 1
 • فیلم آموزش فصل اول شیمی یازدهم (جدول مندلیف)

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی یازدهم بخش 5

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی یازدهم بخش 4

 • فیلم آموزش فصل اول شیمی یازدهم بخش 3

 • فیلم آموزش فصل اول شیمی یازدهم بخش 2

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی یازدهم

 • ویدیو مرور فصل 1 شیمی یازدهم

فصل 2
 • ویدیو جمع بندی فصل 1 و2 شیمی یازدهم بخش6

 • ویدیو جمع بندی فصل 1 و2 شیمی یازدهم بخش5

 • ویدیو جمع بندی فصل1و2 شیمی یازدهم بخش4

 • ویدیو جمع بندی فصل1و2 شیمی یازدهم بخش3

 • ویدیو جمع بندی فصل1و2 شیمی یازدهم بخش2

 • ویدیو جمع بندی فصل 1 و2 شیمی یازدهم بخش1

 • ویدیو آموزش آهنگ واکنش فصل2 شیمی یازدهم

 • ویدیو آموزش فصل2 شیمی یازدهم بخش دوم

 • ویدیو آموزش فصل 2 شیمی یازدهم بخش3

 • ویدیو آموزش فصل 2 شیمی یازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل2 شیمی یازدهم بخش5

فصل 3
 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی یازدهم بخش 1

 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی یازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی یازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی یازدهم بخش 4

 • حل تمرین دوره ای فصل 3 شیمی یازدهم