نمونه سوال فیزیک 3 تجربی

نمونه سوال ترم اول

نمونه سوال ترم دوم