نمونه سوال دوازدهم هویت اجتماعی دوازدهم

 • معلم دوست داشتنی : نمونه سوال هویت اجتماعی دوازدهم میان نوبت

  معلم دوست داشتنی
 • خیلی سبز : نمونه سوال هویت اجتماعی دوازدهم نوبت اول با جواب

  خیلی سبز
 • استاد فخار نوش آبادی : نمونه سوال با جواب هویت اجتماعی نوبت اول

  استاد فخار نوش آبادی
 • استاد علیجانی : نمونه سوال نوبت اول هویت اجتماعی دوازدهم

  استاد علیجانی
 • استاد دشتمیان : نمونه سوال ترم اول هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

  استاد دشتمیان
 • استاد نیک نفس : نمونه سوال نوبت اول هویت اجتماعی دوازدهم

  استاد نیک نفس
 • استاد بخشی زاده : نمونه سوال هویت اجتماعی دوازدهم نوبت اول با جواب

  استاد بخشی زاده