نمونه سوال طبقه بندی شده جبر و احتمال رشته ریاضی و فیزیک