نمونه سوال طبقه بندی شده کاربرد فناوریهای نوین

پودمان اول کاربرد فناوری های نوین یازدهم
پودمان دوم کاربرد فناوری های نوین یازدهم
پودمان سوم کاربرد فناوری های نوین یازدهم
پودمان چهارم کاربرد فناوری های نوین یازدهم
پودمان پنجم کاربرد فناوری های نوین یازدهم