نمونه سوال طبقه بندی شده مدیریت تولید

پودمان اول مدیریت تولید یازدهم هنرستان
پودمان دوم مدیریت تولید یازدهم هنرستان
پودمان سوم مدیریت تولید یازدهم هنرستان
پودمان چهارم مدیریت تولید یازدهم هنرستان
پودمان پنجم مدیریت تولید یازدهم هنرستان