اپلیکیشن پادرس

کانال پادرس

دوازدهم

  • حروف مشبهة بالفعل حروفی هستند که بر سر مبتدا و خبر آمده و خبر را منصوب می کنند ولی مبتدا مرفوع باقی می ماند. مثال : 1 – انّ الربیع جمیلٌ . انّ – حروف مشبهة بالفعل الربیع – اسم انّ و منصوب جمیل – خبر انّ و مرفوع 2 – انّ الانسانَ لفی خُسرٍ . 3 – انّا اعطیناک َ الکوثر سایر حروف مشبهة بالفعل : بأنّ – أنّ – لکّن – لیْتَ – لعلّ – کأنّ بأنّ : بر سر مبتدا می آید برای رساندن مفهوم تأکید أن : ( اینکه ، که) لیتَ : (کاش) کأنّ : گویا – مثل اینکه لکنّ :‌لیکن لعلّ : شاید اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل چگونه می تواند باشد؟ اسم حروف مشبهة بالفعل 1. اسم ظاهر : انّ المومنَ صادقٌ 2. ضمیر متصل : انّکَ صادقٌ . جز حروف مشبهة بالفعل   1.مفرد : لعلّ الطالبَ ناجِحُ. 2 . جمله : لعلّ الطالبَ یَنْجَحُ 3 . شبه جمله : لعلّ الطالبَ من الناجحینَ رابطه ی میان اسم و خبر مشبهه بالفعل دقیقاً مانند رابطه ی مبتدا و خبر است. * یکـﯽ از نکات بسیار مهم این درس "ماﯼ کافـّه " است .  محل : بعد از حروف مشبهه بالفعل عمل : بازدارنده ﯼ این حروف از عمل اگرماﯼ کافه بعد ازاین حروف قرارگیرد ، مبتدا وخبربه حالت اصلـﯽ خود (از جهت

  • اولیشه این

  •  
    • 1
[--Action.showCmsphoto.adver--]