حل تمرین فصل 6 علوم هفتم

  • جوای فعالیت ، گفت گو کنید علوم هفتم

    حل فصل ششم علوم هفتم :سفر اب روی زمین گام به گام علوم هفتم شامل جواب کامل و تشریحی فکر کنید ها، آزمایش کنید جمع آوری اطلاعات و فعالیتهای فصل 6 علوم هفتم