حل تمرین فصل2 علوم هفتم

  • جواب فعالیتهای فصل دوم علوم هفتم

    فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن گام به گام علوم هفتم شامل جواب کامل و تشریحی فکر کنید ها، آزمایش کنید جمع آوری اطلاعات و فعالیتهای فصل 2 علوم هفتم