حل تمرین فصل 1 علوم هفتم

  • حل گفت و گو کنید صفحه 4 علوم هفتم

    کتاب علوم تجربی فصل اول : تجربه و تفکر گام به گام علوم هفتم شامل جواب کامل و تشریحی فکر کنید ها، آزمای کنید جمع آوری اطلاعات و فعالیتهای فصل 1 علوم هفتم