امار و مدلسازی

امار و مدلسازی :نام درس
پایه دهم :دوره تحصیلی
  فصول کتاب / توضیحات
تدریس خصوصی درس آمار و مدلسازی
دانلود جزوات
نمونه سوالات و تست ها
فیلم و کلاس

مدرسان

کانال پادرس

کانال پادرس